ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) сайту http://boichuk.info/conference (далі - сайт) будь-якій фізичній особі (далі – Замовник) укласти договір надання послуг. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх фізичних осіб.

Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору надання послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та оплати послуг на сайті.

Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови існуючої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання організувати проведення лекції Євгена Ройзенгурта (надалі - курс), та надати інформаційно-консультаційні послуги по темі курсу, а Замовник – оплатити послуги за умовами цього Договору.

1.2. Термін проведення курсу – 18-19 березня 2022 р.

1.3. Місце проведення курсу – м. Київ, готель Ramada Encore Kyiv, Столичне шосе, 103.
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг для одного учасника курсу становить:

- при оплаті за одну людину – 12000,00. (дванадцять тисяч гривень нуль копійок);
- при оплаті до 18 січня 2022 року – 11000, 00 грн. (одинадцять тисяч гривень, нуль копійок).
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується якісно та в узгоджені терміни надати Послуги Замовнику.

3.2. Замовник зобов'язується своєчасно здійснити сплату в порядку, передбаченому п. 2.1.-2.3. цього Договору.

3.3. Якщо представники Замовника не можуть своєчасно прибути на курс і взяти участь в ньому, Виконавець надає Замовнику матеріали курсу. Строки та спосіб передачі матеріалів погоджується окремо. Перераховані за участь в курсі кошти не повертаються.

3.4. Якщо курс було не проведено за виною Виконавця, не враховуючи форс-мажорні ситуації, Виконавець має право вимагати повернення коштів за участь в курсі.

3.5. Підтвердження форс-мажорних ситуацій сертифікатом Торгово-промислової палати України не вимагається.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За несвоєчасне внесення плати за надання інформаційно-консультаційних послуг представник Замовника до участі у курсі не допускається.

4.3. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як (але не виключно): війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха або обставини, що виникли незалежно від волі Виконавця після укладення цього Договору.

4.4. Виконавець звільняється від відповідальності у разі надання Замовником недостовірної інформації або не повідомлення про зміну представників, які беруть участь у заході, передбаченому розділом 1 Договору.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами за цим договором, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

5.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони вирішуються у судовому порядку.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 19.03.22 р., а у частині виконання зобов'язань Замовником – до повного їх виконання.
7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
8. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

Виконавець
Фізична особа-підприємець Бойчук Тарас Тарасович
ІПН 3086409210
Адреса: Україна, 78300, Снятин
вул. Андрусяка 11
р/р UA543366770000026000052540520
у ПАТ КБ "Приватбанк",
МФО 305299
Made on
Tilda